www.vstab.cz

SÚ, Švermova – rekonstrukce kanalizace

Akce rekonstrukce kanalizace a kanalizačních přípojek v ulici Švermova bude realizována v koordinaci s městem Sezimovo Ústí v rámci rekonstrukce celého uličního profilu.

Nová splašková kanalizace je navržena z potrubí PP SN 10 DN 300 v celé délce dotčeného území = 274,0m, které je napojeno do stávající odlehčovací šachty městské kanalizace. Na trase je umístěno 6 betonových kanalizačních šachet KŠ 1 ÷ KŠ 6. Stávající přípojky kanalizace budou pod projektovanou komunikací od hranice pozemku nahrazeny novými z potrubí PP SN 10 (DN dle stávajících přípojek, spád min 0,6%). Na stávající přípojky budou nové napojeny pomocí objímky, do nové kanalizace pak pomocí odbočky. Přípojek je 17, celková délka potrubí = cca 111,0m.

Nová dešťová kanalizace je navržena z potrubí PP SN 10 DN 250 v celé délce dotčeného území = 268,60m, které je napojeno do stávajícího potrubí městské kanalizace pomocí železobetonového spadiště SP1. Na trase je umístěno 7 betonových kanalizačních šachet Š1 ÷ Š7, do kterých je napojeno 7 betonových uličních vpustí UV1 ÷ UV 7. Napojení je provedeno potrubím PP SN 10 DN 200 - 7 přípojek dl. 3,80m = celkem 26,60 m.

20.11.2018

Pokračování rekonstrukce kanalizace Švermova Sezimovo Ústí II

Páteř splaškové a dešťové kanalizace u rekonstrukce kanalizace ve Švermově ulici je položena. Práce začaly napojením kanalizačního potrubí do stávající šachty v křižovatce Okružní a Švermovy ulice, pokračováním k šachtě KŠ1 a dalším. Po šachtě K32 je zbudovaná spadišťová šachta. Po celé trase se rovnou přepojují přípojky kanalizace z jednotlivých nemovitostí po pravé straně ulice směrem k ulici Budějovická. Nyní jsou na této straně připojeny všechny.

Zdeněk Zeman

Celý článek |
30.05.2018

Švermova ulice Sezimovo Ústí II - Rekonstrukce kanalizace - Informace před zahájením

Rekonstrukce kanalizace ve Švermově ulici znamená zrušení jednotné kanalizace a její rozdělení na kanalizaci splaškovou a dešťovou. Splašková kanalizace, do které budou napojeny stávající domovní přípojky, bude napojena na původní kanalizaci. Dešťová kanalizace bude nově vybudována včetně uličních vpustí. Součástí rekonstrukce je přeložka veřejného osvětlení, kabelu nízkého napětí a sdělovacích kabelů společnosti CETIN a NEJ.cz.

Rekonstrukci bude provádět firma DAICH spol. s r.o. jako vítěz veřejné soutěže podle projektu Ing. Víta Semráda SV-STATIKA, PROJEKCE, statická, projekční a ing. kancelář Tábor. Doba realizace díla je 6 měsíců.

 

Zdeněk Zeman

Celý článek |
11.10.2016

Švermova ulice Sezimovo Ústí II - Rekonstrukce kanalizace

V přílohách k článku zveřejňujeme navrženou situaci projektové dokumentace rekonstrukce kanalizace ve Švermově ulici. Dále žádáme vlastníky dotčených nemovitostí v ulici Švermova o spolupráci při koncepčním řešení současných sdružených kanalizačních přípojek na pozemcích vlastníků nemovitostí. Vyplněné formuláře je možné odevzdat jak v sídle VST s.r.o., tak v kanceláři starosty města Sezimovo Ústí.

Dotazníky je také možné vyplnit elektronicky a zaslat na adresu VST: vstab@vstab.cz

Milan Míka

Dotazník pro majitele přípojek k vyplnění (PDF, 30 kB) | Vzorová situace částí sdružených přípojek pro předání VST (JPG, 216 kB) | Situace navrženého řešení rekonstrukce kanalizace (PDF, 1,2 MB) | Dotazník pro majitele přípojek k vyplnění - K vyplnění elektronicky (XLS, 38 kB)