www.vstab.cz

SÚ, Ke Hvězdárně – rekonstrukce kanalizace

Akce rekonstrukce kanalizace a kanalizačních přípojek v ulici Ke Hvězdárně bude realizována v koordinaci s městem Sezimovo Ústí v rámci rekonstrukce celého uličního profilu.

Jedná se o změnu komunikačního uspořádání ulice včetně napojení na stávající komunikace, novou splaškovou kanalizaci napojenou na kanalizaci stávající včetně napojení přípojek z bočních pěšin a přeložku veřejného osvětlení včetně napojení ze stávajícího stožárku VO. Zároveň musí být dle koordinační situace přeloženy vyznačené kabely TV (umístění je vyznačeno v koordinační situaci a ve vzorovém příčném řezu) a sdělovací kabely (viz prováděcí PD CETIN).

Splašková kanalizace:

Stávající šachta na výtlaku na jihu území bude stejně jako splašková kanalizace v délce nové zrušena a zalita cementopopílkovou směsí.  
Nová splašková kanalizace sestává ze dvou úseků A a B, kdy úsek A o délce 148,20m začíná na severu území novou kanalizační šachtou KŠ10 umístěnou na stávajícím kanalizačním řadu a končí v nové atypické monolitické kanalizační šachtě KŠ1. Úsek B o délce 145,80m začíná na jihu území novou kanalizační šachtou KŠ6 umístěnou na stávajícím kanalizačním řadu, do které je napojen stávající výtlak a končí také v KŠ1. Šachta KŠ6 bude v místě dopadu vodního paprsku z výtlaku obložena čedičem. Na celé trase je umístěno 8 betonových kanalizačních šachet KŠ 2 ÷ KŠ 9 a jedna plastová KŠ 10.

Stávající přípojky kanalizace budou pod západní částí projektované vozovky od hranice pozemku nahrazeny novými - DN dle stávajících přípojek, spád min 0,6%. Na stávající přípojky budou nové napojeny pomocí objímky, do nové kanalizace pak pomocí odbočky. Přípojek je 5. Ve východní části území budou stávající přípojky přepojeny do nového napojení vedeného v pěšinách. Na stávající kanalizační řad budou osazeny nové plastové kanalizační šachty DN 600 - KŠ 10 ÷ KŠ 17 - 8 ks, do nové kanalizace pak pomocí odbočky. Stávající odvodnění vozovky bude vyměněno a doplněno novými betonovými uličními vpustmi.

19.11.2018

Dokončení Rekonstrukce ul. Ke Hvězdárně Sezimovo Ústí

Ulice Ke Hvězdárně v Sezimově Ústí je hotova a předána. Kanalizace byla provedena dle projektu, jen některé přípojky se řešily dle přání obyvatel na samostatné připojení kanalizace, oproti sdruženým přípojkám.

Zdeněk Zeman

Celý článek |
27.03.2018

Rekonstrukce u. Ke Hvězdárně Sezimovo Ústí

Rekonstrukce kanalizace, veřejného osvětlení a rozšíření místní komunikace začne po předání staveniště zhotoviteli firmě DAICH spol. s r.o. v 10. týdnu, tedy po 5.3.2018. Po vybudování zařízení staveniště, které bude umístněné v prostoru místního hřiště, se začne nejprve se zemními pracemi.

Zdeněk Zeman

Celý článek | Popis a situace stavby (, )
 

Soubory ke stažení: