www.vstab.cz

Oprava mostu k AČOV

Stavba obsahuje:

Očištění mostní konstrukce a s ní souvisejících stavebních částí, tj. mostních podpěr a nábřežních úprav od nánosu zeminy a vegetačních porostů. Tato část stavebních prací se týká zejména mostních říms, ocelových konstrukcí vnitřních podpěr a obou betonových opěr nábřežních.

Oprava ocelové konstrukce mostovky a podpěr, doplnění chybějícího ocelových prvků příčného příhradového ztužení, stabilizování vysunutých roubíků v zámkových stojích a jejich zajištění závlačemi; výměna náhradních roubíků z betonářské oceli roubíky typovými; doplnění chybějících matic u šroubových spojů; oprava připojení ocelových štětovnic mostovky k horním přírubám hlavních nosníků a oprava ocelové konstrukce svodidel a zábradlí.

Obnovu stávajícího asfaltového krytu vozovky (tl. 6 cm), stávající asfaltový kryt bude odstraněn; betonová výplň ocelových štětovnic bude vyrovnána cementovým potěrem; oprava bočních lišt (U 140) vozovky vč. přípojných svarů a položení nové asfaltové krycí vrstvy vozovky v tl. 6 cm.

Obnova povrchových nátěrů ocelových konstrukcí, odstranění uvolněných ploch stávajících nátěrů vč. korozních vrstev; odmaštění povrchu ocelových konstrukcí a provedení dvou vrstev nového ochranného nátěru ocelové konstrukce.

Zvýšení únosnosti konstrukce v pol. I (Li = 30,0 m) osazením vnitřní podpěry uprostřed rozpětí, podpěru tvoří oboustranně osazené vrtané železobetonové piloty s ocelovou výpažnicí o průměru 80 cm a příčně vložený rámový průvlak z válcovaných profilů tvaru I; návodní strana výpažnicové podpěry bude opatřena šikmým břitem jako ochrana před plovoucími předměty; pata nosných pilot  bude zapuštěna do skalního podloží v délce, která bude upřesněna při realizaci stavby; konstrukční úprava podpěry ponechává výškovou rezervu pro ložiska 25 cm.

Ochranu levobřežní podpěry před účinky říční eroze, levobřežní podpěra je založena na nábřežním svahu nad úrovní normální hladiny toku. Je sestavena z bloku železobetonových panelů, na kterém je uloženo krajní levobřežní mostní ložisko. Podpěra bude stabilizována z návodních stran železobetonovou bandáží založenou na níže položené základové spáře. Navazující návodní svah  bude v šířce mostu zpevněn kamennou dlažbou v tl. 30 cm opřenou o záhozovou patu, rovněž z lomového kamene. Dlážděný svah bude ve sklonu 1: 1,25.

15.11.2018

Uzavření mostu přes Lužnici k AČOV v Táboře se chýlí k závěru

Oprava mostu přes Lužnici k areálové čistírně odpadních vod (AČOV) pokračuje a blíží se závěru. Po odstranění asfaltové vrstvy a konstrukce vozovky zhotovené ze štětovnic (Larsenů) se přistoupilo k opravě nosné konstrukce, její očistění a obnovení nátěrů, místně i k jejímu zpevnění.

Zdeněk Zeman

Celý článek |
18.09.2018

Uzavření mostu přes Lužnici k AČOV v Táboře

V pondělí 3. 9. 2018 se rozběhla druhá etapa opravy mostu přes řeku Lužnici (od útulku pro psy směr Babí hora), který slouží k obsluze areálové čistírny odpadních vod (AČOV) „Na Mělké". Ta čistí odpadní vody pro Tábor, Sezimovo Ústí a Planou nad Lužnicí. První etapou bylo zpevnění konstrukce, její očistění a nátěr. Nyní je prováděna oprava konstrukce nesoucí vozovku a to výměnou za novou.

Zdeněk Zeman

Celý článek |
02.10.2017

Pokračování opravy mostu přes Lužnici k AČOV v Táboře

Vodárenská společnost Táborsko zahájila opravu mostu k Areálové čistírně odpadních vod, před odpočinkovou zónou Komora.

Oprava s sebou nese některá významná omezení, zejména pohybu po mostě. Až do konce listopadu bude možnost využívat tento most značně omezena.

Děkujeme tímto za pochopení.

Zdeněk Zeman

Celý článek |
19.07.2017

Oprava mostu přes Lužnici k AČOV v Táboře

Vodárenská společnost Táborsko zahájila opravu mostu k Areálové čistírně odpadních vod, před odpočinkovou zónou Komora.

Oprava s sebou nese některá významná omezení, zejména pohybu po mostě. Až do konce listopadu bude možnost využívat tento most značně omezena.

Děkujeme tímto za pochopení.

Zdeněk Zeman

Celý článek |