www.vstab.cz

Rekonstrukce zdroje a ČS Zavadilka

30.03.2014

„Rekonstrukce čerpací stanice pitné vody Zavadilka" je stavbou, pro jejíž realizaci bylo potřeba vydat stavební povolení jak od Stavebního úřadu, tak od úřadu vodoprávního.

Jako první bylo vydáno stavební povolení Stavebním úřadem. Pro stavební část byla vydána Veřejnoprávní smlouva o změně stavby a provedení opravy s č. j. S-META 10287/2011/Cha a to dne 23. 2. 2011. Pro nakládání s vodami a povolení k stavbě vodního díla (technologie čerpání a úprava surové vody) bylo vydáno povolení vodoprávním úřadem v Táboře, S-Meta 38752/2011/ OŽP/Ba 5 dne 12. 1. 2012.

 

Předmětem stavby je rekonstrukce stavebního objektu čerpací stanice Zavadilka, výměna stávajícího technologického zařízení, elektroinstalace a jímací studny a přípojka elektrické energie.

Zhotovitel stavby byl vybrán veřejnou zakázkou. Vítězem výběrového řízení se stala společnost Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o., Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III. S vítězem byla podepsaná smlouva o dílo na provedení zakázky.

Předání staveniště proběhlo 30.10.2013 a první stavební práce započaly vzápětí.

Nejdříve probíhala oprava starého zdiva, kdy původní rozvolněné bylo nahrazeno novým. Po snesení staré střešní konstrukce byla provedena nástavba a na ni umístěna nová střešní konstrukce. Hrubá stavba domu byla dokončena na konci roku 2013. Původní schodiště bylo doplněno dvěma plošinami z pozinkovaných poloroštů na I profily, realizovány byly drobné zámečnické práce pro osazení technologie. Dále proběhlo vyčistění samotné studny a přilehlých galerií (klenutých chodeb, kudy přitéká voda). Poté proběhly zednické přípravné práce pro osazení technologie a její vlastní osazení.

Nyní se provádí drobné dokončovací práce, venkovní terénní úpravy a stavbu čeká zateplení polystyrenem a vlastní omítka.

 

Zdeněk Zeman