www.vstab.cz

Akce ČOV Klokoty 2. fáze zkolaudována

15.03.2016

Po prosincovém převzetí stavby byly zhotovitelem připraveny a po té předány veškeré doklady.

Investor - Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. podal žádost o provedení „Závěrečné kontrolní prohlídky" a vydání kolaudačního souhlasu. Prohlídku svolal KÚ odb. životního prostředí, zemědělství a lesnictví a ta byla provedena za účasti dotčených orgánů - pracovníků MěÚ Tábor-odboru životního prostředí a Oblastního inspektorátu práce. Nebyly zde shledány žádné závady bránící bezpečnému užívání.

Kolaudační souhlas byl vydán 29. 2. 2016, č. j. KUJCK 30656/2016/OZZL/5 ke stavebním objektům:

  • Čerpací stanice fugátu
  • Základ pro akumulační nádrž síranu železitého
  • Objekt pro kalolis (demolice)
  • Hala strojního odvodňování kalu
  • ČS kalu na kalové hospodářství
  • Odvedení kalové vody, fugátu a splaškových vod

Nové drenážní potrubí (odvodnění kalového pole)

Zdeněk Zeman