www.vstab.cz

Ukončení akce „Intenzifikace AČOV Tábor“

16.03.2016

 

Skončil zkušební provoz. Ten měl ukázat, jak se podařilo dodržet dané hodnoty čistění ve všech obdobích roku. Výsledky prokázaly úspěšné splnění všech požadavků daných vodoprávním povolením.

Po uplynutí doby zkušebního provozu stavby „Tábor - Intenzifikace technologické linky AČOV" byly na žádost investora, Vodárenské společnosti Táborsko s.r.o., provedeny „Závěrečné kontrolní prohlídky" a to Krajským úřadem Jihočeského kraje, odbor Životního prostředí, zemědělství a lesnictví a Městským úřadem Tábor, Stavebním úřadem.

Na základě těchto prohlídek byly vydány kolaudační souhlasy s číslem jednacím KUJCK 8644/2016/OZZL/4 dne 14.1.2016 a METAB 2587/2016/SÚ/MNav dne 18.1.2016.

Tímto je i z administrativního pohledu zdárně dokončena rekonstrukce AČOV. Nyní již AČOV pracuje ve standardním režimu trvalého provozu. Všechna kritéria daná stavebními úřady byla splněna. Nebyly shledány žádné závady bránící bezpečnému užívání. Zkušebním provozem byla ověřena funkčnost a vlastnosti provedené stavby. Dále byla prověřena účinnost čistění odpadních vod v průběhu všech ročních období.

Zdeněk Zeman