www.vstab.cz

Táborská ulice SÚ V+ K – II.etapa zahájena

18.09.2015

Pro druhou etapu rekonstrukce vodovodu a kanalizace dle projektu projekční kanceláře AQUA PROCON s.r.o., vybral investor Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. (VST) spolu s Městem Sezimovo Ústí ve veřejné zakázce zhotovitele, firmu COLAS CZ a.s. Smlouva na toto dílo byla podepsána 25. 6. 2015. Celková cena stavby je 17.733.500,- Kč bez DPH.

Stavební povolení je stejné jako na I. etapu + stavební povolení na statické zajištění objektů MESU - 336/2015/OSÚ/MAR 3/8 ze dne 7. 4. 2015.

Hloubka nově navržených stok a řadů je navržena dle polohy stávající kanalizace a vodovodu. V rámci stavby budou přepojeny domovní přípojky a přípojky od uličních vpustí.

Stavebními úpravami dojde k pravidelnému uspořádání dopravního prostoru a k vymezení zpevněných ploch v místě sjezdů z přilehlých nemovitostí. Díky této úpravě nebude docházet k přechodnému stání vozidel na komunikaci (po dobu otevírání a zavírání vrat atd.) a nedojde k zúžení průjezdného profilu komunikace stojícím vozidlem. Celkově dojde ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu.

Kompletní rekonstrukce vodovodu a kanalizace včetně přípojek je zapříčiněna stavem původních sítí. Jelikož kanalizace o DN 800 mm a DN 300 mm je uložená ve velké hloubce, bylo rozhodnuto na základě pasportizací a statických posouzení přilehlých objektů k provedení jejich statického zajištění.

Součástí stavby je rekonstrukce odlehčovací komory a potrubí odlehčení.

Staveniště bylo předáno stavební zhotoviteli 1. 7. 2015 a vlastní stavba byla zahájena ve 28 týdnu roku. Jako první byly zahájeny práce na statickém zajištění jednotlivých objektů. Ty probíhaly až do 38. týdne. V části Táborské ulice směrem k řece Lužnici proběhly práce na kanalizační stoce A 1 a vodovodu V2. Stoka A 1 je již dokončena, stejně jako vodovod. Nyní probíhají přípravné práce před položením spodních a vrchních vrstev vozovky a chodníku.

Směrem od křižovatky od řeky v Táborské ulici ke Kánišově ulici se rozběhla rekonstrukce kanalizace stoky A 2. Ke křižovatce s ul. P. Holého jde o DN 800 a dále DN 300. Stavba se nyní nachází u šachty Š 11.

Zdeněk Zeman