www.vstab.cz

Akce ČOV Klokoty - 2. fáze v plném proudu

27.07.2015

Předání staveniště zhotoviteli „Společnosti SWIETELSKY - HOCHTIEF - Klokoty" proběhlo 8. 6. 2015. První stavební práce začaly 15. 6. 2015 v dolním areálu přípravou, zaarmováním a po té betonáží základové desky pro akumulační nádrž síranu. Dále bylo doupřesněno vedení potrubí síranu do aktivace a vedení el. ovládání.

V horní části areálu na kalových polích bylo provedeno vytýčení stávajících sítí, zahájení výkopových prací na dešťové kanalizaci a přeložce vodovodu. V rámci přeložky vodovodu byla usazena nová vodoměrná šachta. U vodovodního potrubí byla před jeho napojením provedena tlaková zkouška. Je položena a zasypána část splaškové kanalizace, stejně tak jako dešťové kanalizace. Oddělení dešťových vod a jejich odvedení do páteřní dešťové kanalizace vybudované v rámci stavby Fondu soudržnosti je jeden z hlavních pozitivních efektů pro fungování ČOV Klokoty, které se tak výrazně zmenší přítok „čistých" vod, které snižují účinnost biologického procesu.

Provedením výkopů byla zahájena i práce na objektu nové haly strojního odvodňování. Základové pasy byly odtěženy a po zabetonování spodní vrstvy pasů se začalo s přípravou bednění základů.

Veškeré práce probíhají dle schváleného harmonogramu. Každý čtvrtek probíhají kontrolní dny.

 

Zdeněk Zeman