www.vstab.cz

Akce "ČOV Tábor, Klokoty – Úpravy technologické linky – II. fáze" zahajuje

28.05.2015

Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. jako investor zakázky „ČOV Tábor, Klokoty - Úpravy technologické linky - II. fáze" vyhlásila veřejnou soutěž na výběr zhotovitele pro tuto akci. Ve výběrovém řízení dle projektu zhotoveného projekční kanceláří - EKOEKO s.r.o., Senovážné náměstí 1, 370 01 České Budějovice, IČ 251 84 750 bylo vybráno sdružení zadavatelů „Společnost SWIETELSKY - HOCHTIEF - Klokoty".

Vítěz veřejné zakázky podal nejnižší cenovou nabídku ve výši 16 595 800,- Kč bez DPH při splnění všech dalších požadavků zadávacího řízení. Předpokládané předání staveniště bude 2. 6. 2015 a předpokládané převzetí dokončeného díla 22. 12. 2015.

Místem stavby je stávající areál ČOV Tábor - Klokoty včetně areálu kalových polí. Úprava technologické linky - II. fáze proběhne podle stavebního povolení, vydaného rozhodnutím Krajského úřadu - odborem životního prostředí, zemědělství a lesnictví č. j. KUJCK 69569/2014/OZZL/8 ze dne 1. 12. 2014 a Územního rozhodnutí č. j. METAB 22928/2014/SÚ/Rei z 19. 5. 2014, vydaného Stavebním úřadem Tábor, Žižkovo nám. 2, Tábor

Stavba bude obsahovat stavební objekty:

SO 01.1 Čerpací stanice fugátu

SO 02.9 Základ pro akumulační nádrž síranu železitého

SO 04.2 Objekt pro kalolis (demolice)

SO 04.3 Hala strojního odvodňování kalu

SO 04.11 ČS kalu na kalovém hospodářství

SO 05.4 Odvedení kalové vody, fugátu a splaškových vod

SO 05.6 Nové drenážní potrubí (odvodnění kalového pole)

Účelem záměru je instalace nového zařízení pro strojní odvodňování kalu v nově postaveném objektu, instalace zařízení pro skladování a dávkování síranu železitého pro simultální srážení fosforu, dále oddělení splaškových a kalových vod od dešťových spolu s novým propojením do místní kanalizační sítě.

Zdeněk Zeman