www.vstab.cz

Dokončování rekonstrukce AČOV

29.09.2014

 

Necelý měsíc nás dělí od dokončení stavebních prací rekonstrukce AČOV. Několik stavebních částí je již v předčasném užívání, nyní se blíží ukončení stavebních prací na celé akci. Do konce měsíce října budou zbylé stavební části předány investorovi.

Hotovy jsou plynojemy, plynové kompresory jsou osazeny a zprovozněny. Dokončují se práce na plynové kotelně, nové plynové kotle jsou spolu s rozvody osazeny a zprovozněny včetně jejich řízení. Na biologické lince č. 1 zhotovitel dokončuje sanace zhlaví a spár v nádržích, pokládku potrubí a montáž aeračních roštů. Dokončen je odtokový objekt z aktivace. V dmychárně je osazen druhý kompresor a připravuje se jeho spuštění. Zároveň se dokončují práce na rozvodu stlačeného vzduchu a práce na kolektoru. Postupně se končí na všech stavebních objektech a vše směřuje k předání. Odstraňují se drobné nedodělky, zapojují se poslední technologické celky a ladí se automatické řízení celého provozu.

Po předání posledních stavebních částí investorovi a dopracování všech potřebných dokumentů požádá investor Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor Životního prostředí, zemědělství a lesnictví o uvedení AČOV do zkušebního provozu, který musí trvat minimálně 12 měsíců. Ve stejném termínu bude požádáno i o místní šetření kolaudace a zkušebního provozu objektů povolovaných stavebním úřadem v Táboře. Do doby ukončení trvání zkušebního provozu musí být vydán kolaudační souhlas, ke kterému musí být doloženo vyhodnocení zkušebního provozu a provozní řád pro trvalý provoz.

To vše nás čeká, abychom zdárně ukončili velkou rekonstrukci AČOV Na Mělké v Táboře, která je velmi důležitá pro čistotu vypouštěných odpadních vod do řeky Lužnice.

 

Zdeněk Zeman