www.vstab.cz

Rekonstrukce kanalizace v Příčné ulici zahájena

30.06.2014

Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. (VST) jako investor veřejné zakázky „Planá nad Lužnicí- Příčná - Rekonstrukce kanalizace" vybrala ve výběrovém řízení dle projektu zhotoveného projekční kanceláří - DOUŠA, Projektová a inženýrská kancelář, zhotovitele stavby firmu CHALIŠ spol. s r.o., kpt. Jaroše 425, 390 03 Tábor - Klokoty.

Smlouva byla podepsána 14. 5. 2014. Celková cena díla je 3 499 839,- Kč bez DPH. Stavba bude dokončena do 60 kalkulačních dnů. Předání staveniště proběhlo 26. 5. 2014. Stavba obsahuje opravu kanalizace, prodloužení vodovodu, přípojky vodovodu a kanalizace + opravy povrchů chodníků a místní komunikace. Komunikaci bude částečně hradit Město Planá nad Lužnicí.

Celá akce je částečně opravou ve stávající trase, částečně technickým zhodnocením dle stavebního povolení METAB 11359/2014/OŽP/Ja, vydaného 11. 3. 2014.

Hlavním důvodem celé stavby je rekonstrukce stávající technické infrastruktury v Příčné ulici současně s obnovou povrchů ulice. Je řešena výměna a propojení dožilých stok stávající jednotné kanalizace v délce 237m, výměna 18 domovních přípojek vodovodu a 14 přípojek kanalizace, prodloužení vodovodního řadu do ulice Nádražní v délce 13,9m a následně obnova narušených povrchů. Všechny dotčené pozemky tvoří veřejný uliční prostor místní obslužné komunikace - ul. Příčná s přesahem do ulice Nádražní.

 

Zdeněk Zeman