www.vstab.cz

Táborská ulice SÚ - V+K – začátek stavby

01.05.2014

Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. (VST) spolu s Městem Sezimovo Ústí jako zadavatelé sdružení pro výběr zhotovitele akce „Sezimovo Ústí, Táborská ulice včetně vodovodu a kanalizace, I. etapa" vybrali v otevřeném výběrovém řízení dle projektu zhotoveného projekční kanceláří AQUA PROCON s.r.o. projektová a inženýrská společnost Brno, zhotovitele stavby, jímž se stala firma Radouňská vodohospodářská společnost, a.s., Jindřichův Hradec. Smlouva o dílo byla uzavřena 18. 12. 2013. Hodnota stavby je téměř 15 mil. Kč bez DPH.

Na tuto akci jsou vydána stavební povolení: METAB 15435/2013/OŽP/Ja (pro vodohospodářskou infrastrukturu), vydané 25. 3. 2013 a MESU - 254/2014/OSÚ/MAR/3/3 (pro statické zajištění objektů), vydané 10. 3. 2014

Hlavním důvodem celé stavby je celoplošná rekonstrukce komunikace a rekonstrukce stávajících vodovodních a kanalizačních veřejných řadů, včetně rekonstrukce odboček pro domovní přípojky a dále rekonstrukce odlehčovací komory a části odlehčovací stoky. Všechny výkopové práce budou probíhat v ochranných pásmech inženýrských sítí. Jelikož kanalizační potrubí je uloženo ve velkých hloubkách cca 5-6 metrů, je kladen velký důraz na zajištění a ochranu přilehlých nemovitostí. Na základě pasportizací jednotlivých nemovitostí a statickém posouzení stávajícího stavu je navrženo a bude provedeno statické zajištění objektů.

Staveniště bylo předáno stavební firmě 6. 3. 2014 a samotná stavba byla zahájena 1. 4. 2014. Nyní probíhá realizace statických zajištění objektů před samotným začátkem výkopových prací.

 

Zdeněk Zeman