www.vstab.cz

STAVBA INTENZIFIKACE TECHNOLOGICKÉ LINKY AČOV TÁBOR POKRAČUJE

09.08.2013

 

Stavba „Intenzifikace technologické linky AČOV" je v plném proudu. Dosazovací nádrže (DN)  - dva největší stavební objekty celé intenzifikace jsou rozestavěny.  U DN 2 je vše vytěženo, byla dokončena betonáž středového válce, proveden podkladní beton dna nádrže a položena izolace. Zároveň probíhá montáž armování stěny nádrže. Dokončení betonáže dna se uskuteční v průběhu 32. týdne. Také byla dokončena pokládka gravitačního a tlakového potrubí. Prostor pro budoucí DN 1 byl celý vytěžen.

Dále probíhá výroba rozvaděčů a začne jejich instalace. Výústní objekt je z části hotov, ostatní práce na něm se musí koordinovat s pokládkou gravitačního odtokového potrubí z dosazovacích nádrží. Začátkem července byla provedena demontáž dvou kusů šnekových čerpadel. Nyní na nich probíhají opravy ve výrobním závodě mimo areál AČOV. V objektu kalového hospodářství probíhají bourací práce a armování stropní desky.

Z výkopových prací - byl zahájen výkop čerpací jímky kalové vody a lapáku písku.

Stavba probíhá dle harmonogramu. Jedenkrát týdně se konají kontrolní technické dny, na kterých se pravidelně schází investor, zhotovitel, TDI, provozovatel a koordinátor BOZP. Jednou za měsíc probíhá kontrolní den stavby, kde se zúčastňují všichni jmenovaní a zástupce SFŽP.

Zdeněk Zeman