www.vstab.cz

INTENZIFIKACE TECHNOLOGICKÉ LINKY AČOV TÁBOR

01.05.2013

 

V těchto dnech bude zahájena jedna nejdůležitějších akcí v oblasti čištění odpadních vods na Táborsku a to stavba „Tábor - Intenzifikace technologické linky AČOV", která bude spolufinancována prostředky Evropské Unie v rámci Operačního programu životní prostředí. Po téměř rok a půl trvajícím výběrovém řízení na zhotovitele stavby se podařilo tuto veřejnou zakázku zdárně dokončit v souladu se zákonem a s vítězem této veřejné zakázky, „Sdružením AČOV Tábor", jehož vedoucím členem sdružení je Radouňská vodohospodářská společnost, a.s. byla dne 3.4.2013 uzavřena smlouva o dílo. Stavba za téměř 168 mil. Kč bude zahájena předáním staveniště zhotoviteli dne 2.5.2013. Dotace by měla činit více než 95 mil. Kč.

Jedná se o rozšíření a rekonstrukci technologické linky tak, aby byl zachován účel užívání AČOV a to čištění městských odpadních vod, zpracování a likvidace odpadních produktů (štěrku, písku plovoucích nečistot, odvodnění kalu) v parametrech požadovaných současnou legislativou a stanovených vodohospodářským povolením k vypouštění odpadních vod. Stavba byla povolena rozhodnutím vydaného Krajským úřadem - odborem životního prostředí, zemědělství a lesnictví č. j. KUJCK 1031/2011 OZZL/14/Ryb ze dne 5. 5. 2011. Toto povolení se týká vypouštění odpadních vod, podmínek ročního zkušebního provozu a vlastní intenzifikace technologické linky. Stavba bude ukončena do 31. prosince 2014.

Další stavební povolení na tuto stavbu je vydáno Městským úřadem v Táboře - Stavebním úřadem č. j. METEB 31208/2011/SÚ/Nav ze dne 17. 6. 2011. Týká se staveb, jako je stavba plynojemu, strojovny plynojemu, energoblok, komunikace apod.

Technický dozor investora na celou stavbu bude na základě soutěže provádět Sdružení firem - TDI AČOV Tábor, se sídlem v Jaroměři a to dle smlouvy ze dne 10. 5. 2011.

Koordinátorem BOZP byl vybrán na základě veřejné zakázky Ing. Přemysl Pěknice.

Milan Míka