www.vstab.cz

Postup výstavby vodovodu a kanalizace v Zárybničné Lhotě k 29.10.2011

29.10.2011

Stavba po několika letech přípravy a čekání na dotaci z Ministerstva zemědělství oficiálně začala dnem 17. 6. 2011 předáním staveniště. 

První práce se rozběhly 13. 7. 2011 a to výkopovými pracemi pro položení chránících trubek nakřížení budoucího tělesa dálnice D3. Zde se muselo začít z důvodu pokračování výstavby dálnice dle harmonogramu prací.

S pokládkou vlastních vodovodních a kanalizačních řadů se začalo v červenci a do konce září byly položeny přívodní řady od Měšic po parkoviště u Knížecího rybníku. Srpen byl ve znamení pokračování výkopů vodovodu i kanalizace podél silnice na Pelhřimov, kde musel být napřed vykácen pruh lesního porostu a náletů v pracovním pruhu dle smlouvy s Lesy ČR. Ty vykácení provedly. Poté začal zhotovitel pracovat i na této části až k parkovišti u Knížecího rybníku. Zde jde trasa podél silnice směrem k nynější malé ČOV „Autokempu Knížecí rybník", kde za ní bude zhotovena čerpací stanice ČS 2, kterou budou čerpány splaškové vody ze Zárybničné Lhoty až k čerpací stanici u kruhového objezdu v Měšicích.

Nyní zhotovitel provádí položení vodovodu a kanalizace pode dnem potoka - výpustí z Knížecího rybníka k silnici a první odbočkou do Zárybničné Lhoty. Zde dosahují hloubky výkopu i 5,5 m. Tato první etapa bude pokračovat hlavním řadem přes chatovou oblast, ulicí Na stráni až k Chotovinskému potoku, před kterým bude opět čerpací stanice, v projektové dokumentaci označované ČS 1.

Současně se stavební činností na hlavních veřejných řadech probíhají, v rámci dohodnutých projektových prací přípojek, návštěvy projektantů u vlastníků jednotlivých nemovitostí podél budovaných řadů. První projekty na přípojky obyvatel na vodovod a kanalizaci již byly odevzdány.

Stavba bude pokračovat i nadále takovým tempem, jaké dovolí klimatické podmínky. Obyvatelé zárybničné Lhoty budou o postupu prací a souvisejících skutečnostech a omezeních průběžně informováni prostřednictvím našich webových stránek a Novin táborské radnice.

 

Ing. Milan Míka