www.vstab.cz

AČOV – rekonstrukce kalového hospodářství II. etapa

01.05.2019

Areálová čistírna odpadních vod (AČOV) Tábor je umístěna v lokalitě Na Mělké, u řeky Lužnice. Rekonstrukce jejího kalového hospodářství pokračuje druhou etapou nazvanou Nádrže.

2. etapa spočívá v intenzifikaci a modernizaci stávajícího technologického vystrojení kalové koncovky AČOV Tábor za účelem zvýšení její kapacity, účinnosti a provozní spolehlivosti, spolu s prodloužením životnosti stávajících stavebních objektů, zahrnující úpravy nadzemních objektů a nádrží. V rámci realizace proběhne výměna původní technologie odtahu a čerpání primárního kalu spolu s modernizací dílčích souborů kalového a plynového hospodářství včetně souvisejících úprav instalací elektro a ASŘTP. V rámci stavební části bude proveden potřebný rozsah úprav dotčených objektů i nádrží, bez nutnosti nových dostaveb. Hlavním modernizačním opatřením je zvýšení užitného objemu anaerobních reaktorů zakrytím původní uskladňovací nádrže a její přeměnou na vyhnívací nádrž druhého stupně. Původní zahušťovací nádrž bude rekonstruována a vystrojena jako uskladňovací. Současně se změnou účelu nové vyhnívací nádrže druhého stupně bude doplněna potřebná technologie plynového hospodářství (plynové kompresorovny a plynové kotelny). Bude tak dokončen proces celkové obnovy areálu AČOV, započatý předcházející stavbou (Tábor, intenzifikace technologické linky AČOV), realizovanou v předchozích letech.

Na základě výběrového řízení byl vybrán zhotovitel K&K TECHNOLOGY a.s., Koldinova 672, Klatovy II, 339 01 Klatovy. Nabídková cena díla je 24 793 021 Kč bez DPH. Staveniště bylo předáno 10.4.2019 a termín dokončení dle smlouvy o dílo do 30.4.2020.

Celá rekonstrukce bude realizována dle projektu EKOEKO s.r.o., Senovážné nám. 1, 370 01 České Budějovice.

Zdeněk Zeman