www.vstab.cz

Přeložka vodovodu DN 300 Planá nad Lužnicí

23.04.2019

V Plané nad Lužnicí na Chýnovské ulici se provádí přeložka vodovodu DN300 mm. Stávající vodovodní řad je v nevyhovujícím technickém stavu a z velké části vede po soukromých pozemcích. Z těchto důvodů byla vyvolána potřeba tento vodovodní řad zrekonstruovat a přeložit do pozemků města Plané nad Lužnicí, a to převážně do komunikace. Součástí přeložky je i přepojení domovních přípojek a provedení trubního mostu přes železniční vlečku.

Investoři, Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. (VST) spolu s Městem Planá nad Lužnicí, vybrali ve výběrovém řízení jako zhotovitele firmu KAVAS W s.r.o., Slapy 106, Slapy u Tábora 391 76. Celá rekonstrukce bude zhotovena podle projektu fi. VAK projekt s.r.o., B. Němcové 12, Č. Budějovice   370 01.

Cena díla je dle smlouvy stanovena na 9.756.148 Kč bez DPH. Staveniště bylo předáno zhotoviteli 11.2.2019. Práce budou dokončeny do 30.6. 2019.

Přeložka je prováděna na základě stavebního povolení vydaného Městským úřadem Tábor, Odbor životního prostředí pod číslem jednacím METAB54683/2016/OŽP/VFiř 3, ze dne 24.11.2016.

Řad bude proveden z potrubí z tvárné litiny z hrdlových trub DN300. Délka řadu bude 769,5 m. Část potrubí bude položena na nově zhotoveném trubním mostu v tepelně izolačním potrubí. Samozřejmě součástí přeložky je i přepojení stávajících vodovodních přípojek.

Nyní jsou provedeny protlaky pod vozovkami v místě křížení, kde řad prochází v chráničkách. Zároveň je položen i trubní most a potrubí na něm, plus je hotovo propojení pod vozovkami v chráničkách. Dokončeno bylo i frézování asfaltu v daném rozsahu.

Jako při každé rekonstrukci dochází k uzavírkám komunikací a chodníků. Tímto se obyvatelům za omezení omlouváme a děkujeme za pochopení.

Zdeněk Zeman