www.vstab.cz

Rekonstrukce kanalizace v ul. Na Parkánech startuje

13.03.2019

Vodárenská společnost Táborsko plánuje zahájit 18.3 letošního roku druhou etapu Rekonstrukce kanalizace v ul. Na Parkánech, která spočívá v přepojení tří kanalizačních sběračů přicházejících z historického centra Tábora, které jsou v havarijním stavu, do jedné nové stoky kanalizace vedené v ul. Na Parkánech.

Oprava kanalizace bude rozdělena do dvou navazujících etap. Jedna etapa bude úsek od parkoviště u hotelu Dvořák po Školní náměstí (u ZŠ Bernarda Bolzana), další etapa od Školního náměstí po Křižíkovo náměstí. Stávající stoky vedoucí z centra města přes parkány do ul. Lužnická a Čelkovická budou zrušeny. V rámci stavby bude provedena i tlaková přípojka z objektu č.p. 187 v ul. Pod Parkány do nové stoky ul. Na Parkánech. Předpokládané ukončení stavebních prací je do konce června letošního roku s rezervou do půli července na nový asfaltový povrch. Celá stavba přepojení stávajících kanalizací byla zahájena již na konci loňského roku v ulici Čelkovická, kde probíhá rekonstrukce a zvětšení kapacity kanalizace a přeložka vodovodního řadu. Vzhledem k náročným podmínkám terénu a zástavby v Čelkovické ulici byly staticky posouzeny a zajištěny objekty podél výkopu kanalizace a bude realizováno deset prefabrikovaných kanalizačních spadišť.

V průběhu prací na rekonstrukci kanalizace dojde k uzavírce ulice Na Parkánech, a to ve dvou etapách shodně s výše uvedenými stavebními pracemi. Pro chodce bude vždy umožněn průchod staveništěm. Po dobu obou etap uzavírky bude hlavní objízdná trasa vedena údolím řeky Lužnice. Uvnitř historického centra dojde pouze k souvisejícím dílčím úpravám provozu. Po dobu opravy v úseku od parkoviště u hotelu Dvořák po Školní náměstí bude stále průjezdná ul. Palackého a Divadelní, ze Školního náměstí bude možné odbočit směrem ke Křižíkovu náměstí. Po dobu opravy v úseku od Školního náměstí po Křižíkovo náměstí bude rovněž stále průjezdná ul. Palackého a Divadelní. V Palackého ul. bude omezen počet parkovacích stání z důvodu vedení trasy malých autobusů MHD směrem ke Křižíkovu náměstí. Ze Školního náměstí bude možné odbočit směrem k Hotelu Dvořák.

Dojde k zásahu do systému městské autobusové dopravy a zčásti i do linkové autobusové dopravy. Bude nezbytný odklon linky č. 30 do Bechyňské a Lužnické ulice. Budou vynechány zastávky Poliklinika, Křižíkovo nám., Na Parkánech. Zřízeny budou náhradní zastávky v ul. Lužnická u mostu a Bechyňská „Pajedla" ve směru na Větrovy. Linky 60 a 61 budou zachovány s úpravami trasy. Přes údolí Lužnice bude odkloněna rovněž pravidelná linková autobusová doprava. Aktuální informace budou před zahájením uzavírky zveřejněny na webu města a vyvěšeny dopravcem na autobusových zastávkách.

Mapky objízdných tras k rozkliknutí níže:

Milan Míka