www.vstab.cz

Rekonstrukce kanalizace a vodovodu Budějovická ulice – I. etapa odstartovala

30.07.2018

Tolik očekávaná rekonstrukce Budějovické ulice začala I. etapou od křižovatky s Purkyňovou po křižovatku s Bílkovou ulicí. Součástí celkové opravy Budějovické ulice je rekonstrukce vodovodu a kanalizace, položení plynovodního řadu, vybudování komunikace a chodníků a provedení sadových úprav spolu se závlahovým systémem.

Naše firma, Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. jako investor, zde bude financovat rekonstrukci kanalizace a vodovodu. Zhotovitelem je dle výběrového řízení fi. Daich spol. s.r.o. z Tábora. Rekonstrukce bude prováděna na základě dokumentace zpracované projekční kanceláří AQUA PROCON s.r.o. divize Praha.

Smlouva o dílo byla podepsána dne 31. 5. 2018. Smlouvou daná cena díla je to 10.534.769,85 Kč bez DPH.

Předání staveniště proběhlo 6. 6. 2018. Předmětem díla jsou tyto stavební objekty:

SO-01 Kanalizační stoky

SO-02 Vodovodní řady

SO-03 Vodovodní a kanalizační odbočky

SO-99 Procentuální podíl vedlejších a ostatních nákladů stanovený v soupisu prací

V rámci rekonstrukce bude položeno 240 m kameninových kanalizačních stok v dimenzích od 300 do 800 mm, 521 m litinových vodovodních řadů v dimenzích 150 a 200 mm a přepojeno cca 240 m vodovodních a kanalizačních odbočení pro přípojky.

Stavební povolení na toto dílo vydal Odbor životního prostředí Městského úřadu Tábor pod číslem METAB 41526/2018/OŽP/VFiř.

Budou vybudovány tři propojovací šachty, u kanalizační stoky C bude změněn profil DN 600 na DN 800.

Vodovodní řad 1 a 2 bude umístěn mimo původní trasu a bude zde umístěn hydrant.

Tato rozsáhlá rekonstrukce na hlavní dopravní tepně Tábora, je realizována společně s městem Tábor. Veškeré informace o dopravních omezeních a objízdných trasách jsou uvedeny na webu města Tábora.

Zdeněk Zeman