www.vstab.cz

Kanalizace SÚ Dr. E. Beneše - Etapa 1 zahájena

02.10.2017

Právě probíhá akce „Kanalizace SÚ Dr. E. Beneše - Etapa 1". Investor této veřejné zakázky, Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. (VST), vybral ve výběrovém řízení zhotovitele pro výkopovou část stavební firmu DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor, IČO 42407559.

Smlouva o dílo byla podepsána 25. července 2017. Celková cena díla je 5 295 101,- Kč bez DPH. Stavba bude dokončena do 60 kalendářních dnů. Předání staveniště proběhlo 7. 8. 2017.

Předmětem stavby je obnova veřejné kanalizační stoky. Výkopem bude prováděno nově potrubí z kameniny DN 800 mm v délce 120,38 m mezi šachtou Š4 až 8 v ose jízdního pruhu.

Navazovat bude bezvýkopová část v délce 138,1 m DN 600 mm.

Na bezvýkopovou část byla vybrána firma Rti Czech s.r.o., Rašínova 422, 392 01 Soběslav, IČO 60647418.

Smlouva o dílo byla podepsána 25. července 2017. Celková cena díla je 1 635 205,14,- Kč bez DPH. Stavba bude dokončena do 30 kalendářních dnů. Předání staveniště proběhlo 15. 8. 2017. Projekt a stavební povolení jsou shodné.

Stavbu provázejí i dopravní omezení, za které se veřejnosti omlouváme a děkujeme za pochopení.

Zdeněk Zeman