www.vstab.cz

Rekonstrukce kanalizace v městské části Klokoty, ul. kpt. Jaroše zahájena

03.08.2017

V Klokotech, městské části Tábora začala rekonstrukce kanalizace. Její začátek je v rokli pod nemocnicí, probíhá ulicemi Na Rokli, Ve Struhách a končí na ulici kpt. Jaroše.

Investor této veřejné zakázky, Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. (VST), vybral ve výběrovém řízení zhotovitele Společnost SWIETELSKY - DAICH - kanalizace Klokoty.

 

Rekonstrukce bude prováděna na základě dokumentace zpracované projekční kanceláří AQUA PROCON s.r.o.

Smlouva o dílo byla podepsána dne 8.6.2017. Celková cena díla je 18.879.691,77 Kč bez DPH. Předání staveniště proběhlo 14.6.2017. První etapa by měla být realizována do 20.10.2017, celá stavba bude dokončena nejpozději 30. 6. 2018.

Stavební povolení na toto dílo vydal Odbor životního prostředí Městského úřadu Tábor pod číslem METAB 51659/2016/OŽP/Ja 7 dne 27.10.2016, právní moci nabylo 4.12.2016.

Hlavním důvodem je rekonstrukce dožívající a kapacitně nevyhovující kanalizace nad odlehčovací komorou OK 9 Ve Struhách až po ulici kpt. Jaroše. V rámci rekonstrukce bude zvětšen profil z BET DN 800 na KT DN 1000 od odlehčovací komory OK9 proti toku až ke křižovatce ulic Ve Struhách a kpt. Jaroše a zároveň dojde ke změně trasy úseku sběrače mezi ulicemi Ve Struhách a Na Rokli, která v současnosti vede pod zahradami rodinných domů. Dále bude zvětšen profil z BET DN 600 na TLT DN 900 v ulici Kpt. Jaroše. Dále bude provedena rekonstrukce na přítokových stokách A-1 a přepojení stok A-2 a A-3.

Součástí stavby bude i odstranění živého plotu a dvou borovic na ulici kpt. Jaroše z důvodu jejich umístnění přímo nad kanalizací. Tím bylo při jejich výsadbě i porušeno ochranné pásmo kanalizace.

Stavbu samozřejmě budou provázet i dopravní omezení, za které se veřejnosti omlouváme a děkujeme za pochopení.

 

Zdeněk Zeman