www.vstab.cz

AČOV - rekonstrukce kalového hospodářství – I. etapa - odvodnění

15.08.2016

Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. jako investor akce „AČOV - rekonstrukce kalové hospodářství" vypsala veřejnou soutěž na výběr zhotovitele pro tuto rekonstrukci ve výběrovém řízení dle projektu zhotoveného projekční kanceláří EKOEKO s.r.o. České Budějovice. Jako jediné se do výběrového řízení přihlásilo sdružení firem „VHS - ČEVAK", kdy vedoucím účastníkem sdružení je společnost VHS-Vodohospodářské stavby, spol. s r.o., České Budějovice.

Předpokládaná hodnota této veřejné zakázky byla 19 680 000 Kč. Vítěz veřejné soutěže podal cenovou nabídku ve výši 15 646 900,- Kč bez DPH při splnění všech dalších požadavků zadávacího řízení. Předání staveniště proběhlo 22. 7. 2016 a předpokládané převzetí dokončeného díla dle smlouvy je do 17. 2. 2017.

Místem stavby je stávající areál AČOV Tábor - Na Mělké.

AČOV - rekonstrukce kalové hospodářství - I. etapa - odvodnění bude prováděna podle stavebního povolení, vydaného rozhodnutím Krajského úřadu - odborem životního prostředí, zemědělství a lesnictví č. j. KUJCK 48992/2016/OZZL/5 ze dne 12. 4. 2016

Stavba bude obsahovat stavební objekty:

SO 03.1.3          Kolektor usazovacích nádrží

SO 07.2             Strojovna kalového hospodářství  

SO 07.3             Rozvodna kalového a plynového hospodářství

SO 07.4.1a 2      Vyhnívací nádrže 1 a 2

SO 07.5             Hala odvodňování kalu  

SO 07.8             Uskladňovací nádrž kalu  

SO 10                Spojovací potrubí a žlaby  

Účelem záměru je modernizace stavebních objektů včetně jejich technologické výstroje za účelem zajištění kapacitní rezervy a zlepšení funkčnosti kalové koncovky.

Budou vyměněny staré síto pásové kalolisy za nové moderní šnekové. Do příčného kolektoru budou osazeny dvě nadzemní nádrže o průměru 1600 mm a objemu 2x10,7 m3 pro krátkodobou akumulaci dovážených kalů. K tomu všemu bude samozřejmě dodána veškerá technologie včetně potrubí, žlabů a celé bude završeno řízením a elektronikou ASŘP.

Zdeněk Zeman