www.vstab.cz

Organizace Společnosti

Valná hromada

Je nejvyšším orgánem společnosti. Rozhoduje o všech zásadních otázkách týkajících se společnosti samé i její činnosti. Pro přijetí rozhodnutí je zapotřebí 100% hlasů všech společníků společnosti.

Jednatelé společnosti

Společnost má tři jednatele, kteří jsou statutárním orgánem společnosti. Jednatel rozhoduje o všech otázkách, které nejsou podle společenské smlouvy, zákona nebo rozhodnutí valné hromady vyhrazeny valné hromadě.

Složení

Ing. Štěpán Pavlík – Město Tábor
Mgr. Ing. Martin Doležal – Město Sezimovo Ústí
Ing. Jiří Šimánek – Město Planá nad Lužnicí

Dozorčí rada

Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti. Dozorčí rada dohlíží na činnost jednatelů a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti. Členové dozorčí rady jsou oprávněni účastnit se valné hromady. Musí jim být uděleno slovo, kdykoliv o to požádají.

Složení

Martin Klíma – Město Sezimovo Ústí, předseda
JUDr. Miloš Tuháček – Město Tábor
Ladislav Šedivý – Město Tábor
Ing. Radek Šrůma – Město Planá nad Lužnicí

Organizační struktura

Ředitel – Je jmenován jednateli společnosti. Na základě plné moci řídí běžný chod společnosti.

Technický náměstek - Řídí celý proces investičních akcí od přípravy po realizaci. Řídí činnost techniků společnosti. Řídí kontrolu činnosti provozovatele a dodržování výkonových ukazateků v koncesní smlouvě. Zastupuje v době nepřítomnosti ředitele společnosti.

Technik - manažer dotačních projektů - Zajišťuje řízení projektů dotovaných ať už z EU nebo národních čí místních samostrávných rozpočtů, přenášení rozhodnutí VST směrem ka zhotoviteli a správci stavby. Zajišťuje kontrulu činnosti provozovatele. 

Účetní - Vede podvojné účetnictví společnosti v rozsahu zákona č. 563/1991 Sb. a ostatních platných prováděcích předpisů, vede účetní evidenci majetku, vykonává sekretářské práce vztahující se k činnosti VST s.r.o.

Technik - Pracuje na zajištění územních rozhodnutí a stavebních povolení na investiční akce, provádí technický dozor investora na investičních akcích, komunikace s provozovatelem při běžných provozních záležitostech